Kontrola pristupa

Kontrola pristupa funkcioniše po principu ograničavanja pristupa i protoka ljudi u skladu sa stepenom ugroženosti objekta. Ona vrši još jednu bitnu funkciju – identifikaciju korisnika prilikom kretanja te čuvanje podataka o personalu, tačkama i vremenima pristupa. Kontrola pristupa se uobičajeno koristi za prolaz gde se iz oblasti manje bezbedonosne ugroženosti prelazi u oblast višeg stepena zaštite.

Postoje autonomni ili stand alone čitači koji imaju sopstvenu bazu podataka unetih kartica (broj kartica je ograničen). Kod ovih čitača se radi promene parametara ili unosa i brisanja kartica mora fizički pristupiti samom čitaču. Koriste se za manje zahtevne aplikacije i na mestima gde se ne očekuje česta izmena nivoa pristupa personala. Ovi čitači retko omogućavaju pregled događaja.

Identifikacija se vrši očitavanjem kartice ili taga kod jednostavnijih sistema zaštite. Sistemi kontrole pristupa novije generacije koriste biometrijske čitače koji odobravaju pristup na osnovu otiska prsta ili dlana, skeniraju oko, prepoznaju lica i registarske tablice.

Svaka kvalitetnija kontrola pristupa se danas bez većih problema može integrisati sa drugim sistemima obezbeđenja. U svojoj bazi podataka takav sistem može čuvati veliki broj događaja koji se mogu povezati sa događajima u drugim sistemima. Na primer, očitavanje kartice unutar sistema za kontrolu pristupa može se povezati sa video klipom iz sistema video nadzora ili sa alarmnim događajem iz alarmnog sistema.

Evidencija radnog vremena

Omogućava Vam da imate kompletan uvid i administraciju o radnom vremenu Vaših zaposlenih.

Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje iz više razloga:

 • ručno računanje radnog vremena je zamenjeno automatskim
 • povećana je radna disciplina
 • povećana je produktivnost i smanjeno kašnjenje i izostajanje sa posla
 • poslodavac i zaposleni imaju jasan uvid u izveštaj o prisutnosti na poslu

Sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena se mogu integrisati u jedan sistem.

Legenda
 • Čitač na ulazu
  (sa spoljašnje strane vrata)
 • Čitač na izlazu
  (sa unutrašnje strane vrata)
 • Kontrolor kartica
 • Kartica
 • Tag